AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction


Årsstämma i AB Traction (publ)
Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2024 kl 17.00 på Hotel Kung Karl, Birger Jarlsgatan 21 A, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2024, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 22 april 2024. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, via e-post: post@traction.se eller i nödfall på telefon 08-506 289 00. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I de fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren före tisdagen den 23 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (publ) den 2 maj 2024

Öppnande av årsstämman

1.   Val av ordförande vid årsstämman

2.   Val av person att justera protokollet

3.   Godkännande av dagordning

4.   Upprättande och godkännande av röstlängd

5.   Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6.   Vd:s anförande

7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.   Frågestund

9.   Beslut om

9.1   Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.2   Beslut om disposition av bolagets vinst

9.3   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10.   Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter samt revisor

11.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.   Val av styrelsens ordförande

14.   Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

15.   Val av revisorer och revisorssuppleanter

16.   Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 

17.   Bemyndigande till styrelsen att besluta om

17.1 återköp av egna aktier; och

17.2 överlåtelse av egna aktier

18. Årsstämman avslutas

Förslag under punkt 1

Till ordförande vid stämman föreslås Bengt Stillström.

Förslag under punkt 2

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås David Stillström eller, vid förhinder för honom, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Förslag under punkt 9.2

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 10,45 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 6 maj 2024. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear fredagen den 10 maj 2024. 

Förslag under punkterna 1, 10, 11, 12, 13, 14 och 15

Efter beslut på stämman 2014 så har bolaget ingen valberedning; huvudägaren har ansvaret för att lämna förslag i valärenden och har underrättat styrelsen om följande förslag:

  • Pkt 1 – att Bengt Stillström eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, ska utses till ordförande vid årsstämman;
  • Pkt 10 – att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode om 140 000 (140 000) kronor till de externa styrelseledamöterna (dvs enligt förslaget Henrik Lange och Jonas Olavi); till styrelsens ordförande utgår inget arvode; samt att revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
  • Pkt 11 – att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter;
  • Pkt 12 – att omval äger rum av styrelseledamöterna Henrik Lange, Jonas Olavi, Bengt Stillström samt Petter Stillström

En närmare presentation av styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida traction.se  

  • Pkt 13 – att Bengt Stillström föreslås vara styrelseordförande;
  • Pkt 14 – att en revisor utan suppleant ska utses;
  • Pkt 15 – att omval föreslås äga rum av revisionsbyrån Mazars, som har utsett Martin Kraft som huvudansvarig revisor.

Förslag under punkt 16

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Förslag under punkt 17

Pkt 17.1 – Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Pkt 17.2 – Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

__________________

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

I bolaget finns 16 000 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14 200 000 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 32 200 000 röster. Bolaget innehar 1 210 153 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 17 och huvudägarens motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Birger Jarlsgatan 33, 103 66 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.traction.se senast från den 11 april 2024 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress. Handlingarna kommer att framläggas på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor. 

Övrigt

Bolagets vd föreslås ha rätt att företa redaktionella justeringar och ändringar som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket av bolagsstämmans beslut och bemyndigande.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 22 april 2024 till AB Traction, Box 3314, 103 66 eller e-post: post@traction.se . Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 26 april 2024. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 

Tractions webbaserade årsredovisning på svenska offentliggjordes den 28 mars 2024. 

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.traction.se , och kan även begäras under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm eller per telefon 08-506 289 00.

Stockholm i mars 2024

AB Traction (publ)

Styrelsen

__________________

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se dokumentet ”Integritetspolicy för Traction”, Tractions hemsida www.traction.se under rubriken "Årsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning" och rubriken "Kommande årsstämma").

__________________

Informationen är sådan som AB Traction (publ), org nr 556029-8654, ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2024.

BilagaAttachments

Kallelse Årsstämma i AB Traction 2024