Regulatoriskt pressmeddelande 2024–04–18


Den 18:e april 2024 hölls årsstämma i Virtune AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:


 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
 • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023.
 • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.
 • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
 • Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslutades om omval av styrelseledamoten Christopher Kock och nyval av Erik Fischbeck, Laurent Kssis & Fredrik Djavidi. Erik Fischbeck valdes till ordförande.
 • Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2024 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
 • Beslutades om uppdelning av aktierna och uppdatering bolagsordning kring antalet aktier, enligt framlagt förslag
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.
 • Beslutades om antagande av optionsprogram för delägare.
 • Beslutades om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelse och nyckelpersonal inom Virtune AB


Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Virtunes hemsida https://virtune.com/ under rubriken IR där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

AttachmentAttachments

Regulatoriskt pressmeddelande 2024