AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2024


Perioden januari – mars

 • Resultatet efter skatt uppgick till 128 (211) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 20 (183) Mkr
  • Onoterade innehav 1 (-5) Mkr
  • Finansiella placeringar 109 (36) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 8,67 (14,27) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 274 (270) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 3 (6) procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 1 (14) procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 9 (3) procent
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med 8 (9) procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,45 (8,80) kr/aktie

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 69 Mkr per den 30 april 2024, varav aktiva innehav 30 Mkr och övriga noterade aktier 38 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 2 maj 2024, kl 15.00 CET.

BilagaAttachments

Delårsrapport januari-mars 2024