AS Silvano Fashion Group aktsionäride otsused – üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata


AS-i Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika tn 17, 10613, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 29. mail 2024 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3  Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.  

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 13. juuni 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku            3 103 aktsionäri, kellele kuulub kokku 36 000 000 aktsiat.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 20. juunil 2024, kella 16:00 (EET). Oma hääle andis 17 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 22 085 700 häält, mis moodustab kokku 61,35% aktsiatega määratud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgnevad otsused

OTSUS 1: AS-i Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 22 076 700 häält ehk 61,32% häältest
vastu:
erapooletu:
13 914 300 häält ehk 38,65% häältest
9 000 häält ehk 0,03% häältest

OTSUS 2: AS-i Silvano Fashion Group 2023. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumiks  9 927 000.- eurot.
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.
2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2023. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:
poolt:              18 227 032 häält ehk 50,63% häältest;
vastu:              17 772 968 häält ehk 49,37% häältest;
erapooletu:     0 häält ehk 0,00% häältest.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

  
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000