Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Helsinki, FINLAND


EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.7.2020 KLO 11.00 (EET/EEST)

HYVÄ TULOS POIKKEUKSELLISESSA MARKKINAYMPÄRISTÖSSÄ

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2020

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 33,0 miljoonaa euroa (1-6/2019: 35,1 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos parani ja oli 10,1 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 0,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot laskivat markkinaromahduksen seurauksena ja olivat -0,8 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos heikkeni
 • Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 12,9 miljardia euroa (13,3 mrd. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,29 euroa) ja oman pääoman tuotto 17,3 prosenttia (19,8 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 121 prosenttia (113 %).

Tuloskehitys huhti-kesäkuu 2020

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,8 miljoonaa euroa (18,3 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,16 euroa).


Näkymät vuodelle 2020

Nykyisessä markkinatilanteessa arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen. Tilanteessa, jossa markkinaolosuhteet heikkenisivät nykyisestä, arvioimme liikevoiton olevan positiivinen.

Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta näkemystä tukevat korkea toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, joka on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Lisäksi yhtiö teki maaliskuun aikana joukon sopeuttamistoimenpiteitä kustannusrakenteen keventämiseksi. Osana toimenpiteitä hallitus ja johtoryhmä sekä osa henkilökunnasta muun muassa alensivat vapaaehtoisesti palkkoja ja palkkioita määräaikaisesti. Markkinoiden nopean elpymisen seurauksena sopeuttamistoimenpiteet puretaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 1-6/20201-6/20191-12/2019
Tuloslaskelman tunnusluvut   
Liiketoiminnan tuotot, M€33,035,175,8
Liikevoitto/-tappio, M€8,69,524,1
Liikevoittomarginaali, %26,027,231,8
Tilikauden voitto/tappio, M€6,77,318,7
    
Kannattavuuden tunnusluvut   
Oman pääoman tuotto (ROE), %17,319,823,4
Koko pääoman tuotto (ROA), %1,41,62,1
    
Taseen tunnusluvut   
Omavaraisuusaste, %7,96,78,9
Konsernin vakavaraisuussuhde, %15,314,715,1
    
Osakekohtaiset tunnusluvut   
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,250,290,71
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,250,290,71
Osinko/osake, €  0,66*
Oma pääoma/osake, €3,052,963,40
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €8,587,7810,40
    
Muut tunnusluvut   
Kulu/tuotto -suhde0,740,730,68
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %121113124
Henkilöstömäärä248263249
Markkina-arvo, M€205,1186,0248,6
    

*Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 18.3.2020


Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi heijastui Evlin toimintaan sekä taloudelliseen kehitykseen toisella vuosineljänneksellä. Osake- ja yrityslainamarkkinoiden elpyminen maaliskuun kurssiromahduksesta palautti sijoittajien luottamuksen ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä nähdyt suuret nettolunastukset vähenivät merkittävästi. Evlin palkkiotuotot laskivat edellisvuodesta, mutta liiketulos parani alentuneiden kustannusten ja oman taseen tuottojen parantumisen myötä.

Varmistaaksemme toimintamme häiriöttömän jatkumisen, siirryimme ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla etätyöskentelyyn. Etätyöskentelyä jatkettiin toukokuun loppuun saakka, jonka jälkeen toimistolle paluu on ollut mahdollista. Poikkeustilasta huolimatta toimintamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla sujui hyvin ja panostimme aktiiviseen asiakasyhteydenpitoon sekä hallinnollisten tehtävien, mukaan lukien laki- ja viranomaisvaatimusten moitteettomaan täytäntöönpanoon. Evlin henkilökunta sopeutui poikkeustilanteeseen hyvin ja tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella, suunnitelmat etätyöskentelymahdollisuuksien lisäämiseksi normaalioloissa käynnistettiin. 

Vuoden toisella neljänneksellä Evlin liikevaihto säilyi edellisvuoden vastaavalla tasolla, mutta liikevoitto nousi 25 prosenttia. Markkinaromahduksen myötä välitys- ja rahastopalkkiot jäivät vertailukaudesta, mutta arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sen sijaan yli kaksinkertaistuivat ja olivat 2,9 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Evlin oman pääoman tuotto oli 17,3 prosenttia (19,8 %), ja toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin parani 121 prosenttiin (113 %).

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat seitsemän prosenttia ja olivat 13,3 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa).  Hallinnoidut asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa 12,9 miljardia euroa (13,3 mrd. euroa) ja Evli Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 8,0 miljardia euroa (9,0 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat vuosineljänneksellä -71,6 miljoonaa euroa. Lunastukset kohdistuivat edellisen vuosineljänneksen tapaan pääosin korkorahastoihin.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat yhdeksän prosenttia ja olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Corporate Finance -yksikön laskutus alitti edellisvuoden tason useiden neuvonantoprojektien keskeydyttyä kriisin seurauksena. Yksikön toimeksiantokanta on laskenut ja toimeksiantojen toteutumiseen ja aikatauluun sisältyy epävarmuutta. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta jatkoi kasvuaan aiempien kvartaalien tapaan.

Evlin strategiset painopistealueet, kansainvälinen rahastomyynti ja vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, kehittyivät kaksijakoisesti. Kansainvälinen rahastomyynti kehittyi odotuksiamme heikommin, kansainvälisten asiakkaiden lunastaessa yli 250 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä sijoitusrahastoistamme. Odotamme tämän kuitenkin jäävän väliaikaiseksi ja merkintöjen jälleen lisääntyvän maailmantalouden kuvan selkiintyessä, erityisesti kansainvälisen rahastomyynnin kannalta keskeisten eurooppalaisten ja pohjoismaisten yrityslainojen osalta. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden nettomyynti oli 73 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus kasvoi 30 prosenttia vuoden takaisesta, lähes miljardiin euroon. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palkkioiden osuus kaikista rahastopalkkioista ylitti 20 prosenttia, minkä osuuden odotamme edelleen kasvavan tulevaisuudessa. Näkemystä tukevat sijoittajien kiinnostuksen siirtyminen muihin kuin perinteisiin omaisuusluokkiin sekä odotus korkojen säilymisestä alhaisella tasolla pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on esitellä tämän ja ensi vuoden aikana uusia vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja täydentämään nykyistä tuoteportfoliotamme.

Käynnistimme ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla joukon kustannusten sopeuttamistoimenpiteitä, joiden tavoitteena oli tukea Evlin kannattavuutta. Nämä toimet saatettiin kaikki pääsääntöisesti voimaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja niiden positiivinen kustannusvaikutus on jo ollut nähtävissä. Toimintaympäristön odotuksiamme nopeamman elpymisen johdosta sopeuttamistoimenpiteet puretaan kolmannen vuosineljänneksen aikana ja jatkamme aiemmin aloittamaamme kehitystyötä Evlin prosessien tehostamiseksi sekä asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi entisestään.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta sekä työntekijöitämme kovasta ja menestyksekkäästä työstä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä.


EVLI PANKKI OYJ


Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 72,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.comAttachments

Evli Pankki Oyj Puolivuosikatsaus 1-6/2020