Clean Motion AB:s företrädesemission tecknades till cirka 397 procent


Utfallet i den fullt garanterade nyemission av units om cirka 25,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i Clean Motion AB:s (publ), (”Clean Motion” eller ”Bolaget”), vars teckningsperiod avslutades den 15 september 2021, visar att 22 255 380 units tecknats i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 95 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 71 077 454 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 302 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 397 procent. Erbjudandet är således övertecknat och inga garantiåtaganden kommer behöva tas i anspråk.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 23 537 276 units med teckningskurs 1,09 SEK per unit, var och en bestående av en (1) ny aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner, en av vardera serie TO1, respektive serie TO2, visar att 22 255 380 units, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 71 077 454 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 302 procent av Företrädesemissionen. Erbjudandet är således övertecknat och inga garantiåtaganden kommer behöva tas i anspråk.

Clean Motions VD Göran Folkesson kommenterar: ”Jag vill rikta ett stort tack till såväl befintliga som nya aktieägare för det förtroende som investerarna i emissionen visar för bolagets inriktning. Det är mycket glädjande att det finns ett starkt intresse för Clean Motion. Eftersom 95% av uniträtterna använts för att teckna sig innebär det dock att en mycket liten del av de 77,5 MSEK teckningar utan företräde som inkommit kommer att kunna tillfredsställas.”

Med anledning av överteckningen i Företrädesemissionen har Bolaget valt att utnyttja möjligheten till en utökning av Erbjudandet genom en kompletterande riktad emission till samma villkor som Företrädesemissionen, beskriven i memorandumet som publicerades den 30 augusti 2021. Den kompletterande riktade emissionen uppgår till sammanlagt 1 950 000 units, motsvarande cirka 2,1 MSEK.

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i memorandumet som publicerades den 30 augusti 2021. Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota och likvid skall erläggas enligt instruktioner på densamma. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, varefter avslut i handeln kommer att meddelas genom pressmeddelande. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 41, varefter leverans av nya aktier och teckningsoptioner kommer att ske. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1, respektive serie TO2, kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Clean Motion AB i samband med Nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-20 kl. 15:30 CET.

Om Clean Motion AB (publ)

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är noterat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.