Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 inleds idag, 20 maj 2024


Idag, den 20 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,073 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 3 juni 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 29 maj 2024. Observera att vissa förvaltare kan stänga anmälningsperioden före den 3 juni 2024.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO7 finns att tillgå från Bolagets webbplats på www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO7:
Teckningsperiod: 20 maj 2024 – 3 juni 2024.

Emissionsvolym: 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 berättigar till teckning av 182 664 660 B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 13,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,073 SEK per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7: 29 maj 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 826 646,60 SEK, från 8 980 030,07 SEK, till 10 806 676,67 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 182 664 660 B-aktier, från 898 003 007 aktier (fördelat på 1 083 063 A-aktier och 896 919 944 B-aktier), till totalt 1 080 667 667 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 17 procent av antalet aktier.

Observera: Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 juni 2024, alternativt avyttras senast den 29 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.terranet.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, CEO
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

eller

Dan Wahrenberg, CFO
E-mail: dan.wahrenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ):
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se. 

BilagaAttachments

PM_Första dag för nyttjande av TO7- SV