Delårsrapport Januari - Juni 2022

Malmö, SWEDEN


Fortsatt tillväxt och investeringar för framtiden

Januari - Juni 2022
• Nettoomsättningen ökade med 20,7 % till 237,2 (196,5) MSEK
• SaaS-intäkter ökade med 12,6% till 94,1 (83,6) MSEK.
• EBITDA uppgick till 13,9 (21,6) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA 16,8 (30,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (4,1) MSEK

Se rapportbilaga för mer information.

Väsentliga händelser under kvartalet
• Inga väsentliga händelser har inträffat under kvartalet.

Väsentliga händelser efter kvartalet
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet.


Kommentar från koncernchefen
Fortsatt tillväxt och investeringar för framtiden

ZetaDisplays nettoomsättning uppgick till 126,0 (108,7) MSEK vilket är en ökning om 15,9% jämfört med samma period föregående år. SaaS-intäkterna uppgick till 47,1 (43,5) MSEK och utgjorde 37,4 (40,0) % av netto-omsättningen. ARR noterades till 187,9 miljoner kronor och EBITDA låg på 8,5 (10,1) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 8,5 (17,1) MSEK.
Nettoomsättningen är hänförlig ökade aktivitet på marknaden. Projekt¬försälj¬ningen var 20,9 % högre än motsvarande period förra året och noterades till 78,9 (65,3) MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 72,8 (65,4) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 57,8 (60,2) %. Marginalen påverkades av en högre andel av projekt¬försäljning jämfört med föregående år.

En marknad i tillväxt
De internationella ramavtalen fortsätter att ut¬vecklas enligt plan. Vilket har gett flertalet nya installationer på både befint¬liga och nya marknader. Vi ser också en ökad aktivitet avseende nya affärsmöjligheter på nykundsförsäljning. Detta som en följd av de investeringar vi gjort i vårt erbjudande och vår organisation vilket stärkt vår förmåga.
Den generella ökningen av aktivitet på marknaden internationellt och viss brist på komponenter har lett till vissa förseningar av hårdvaruleveranser. Vi har till stor del kunnat hantera situationen tack vare vår starka position med ledande leverantörer och genom samordning inom koncernen. Leverans-utmaningar kan fortsätta under hösten, men vi är förberedda att fortsatt kunna hantera eventuella effekter.

Utblick
Marknaden har återhämtat sig under innevarande år och vi förbereder oss på ytterligare tillväxt under andra halvåret.
Jag känner stor stolthet över vår prestation under kvartalet. Jag vill tacka våra medarbetare för ett starkt engagemang och våra kunder för det förtroende vi får. Vi har under kvartalet fortsatt att investera för framtiden vilket skapar tillförsikt för fortsatt skalbar tillväxt på en växande marknad.

Malmö den 31 augusti 2022
Per Mandorf
Koncernchef och VD


Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Denna delårsrapport är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl 15:00


Kommande rapporttillfällen

ZetaDisplay AB’s Q3 rapport kommer att publiceras på ir.zetadisplay.com den 30 november 2022.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704- 25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Stefan Egerstad, Interim CFO
Mobile: +46-702-99 88 67
E-Mail: stefan.egerstad@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Telefon: +46-709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.
ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com


Bilaga