Terranet AB - Delårsrapport 1 januari 2021 – 30 september 2021

Lund, SWEDEN


Tredje kvartalet

1 juli – 30 september 2021

• Intäkterna uppgick till 616 (0) TSEK
• Rörelseresultat uppgick till -6 616 (-6 681) TSEK
• Periodens nettoresultat uppgick till -7 637 (-7 342) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 681 (-5 216) TSEK
• Koncernens likvida medel uppgick till 73 012 (20 717) TSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) kr
• Under kvartalet har emissionslikvid om 37,9 MSEK erhållits då teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier

Delårsperioden

1 januari – 30 september 2021

• Intäkterna uppgick till 1 208 (715) TSEK
• Rörelseresultat uppgick till -24 998 (-22 236) TSEK
• Periodens nettoresultat uppgick till -27 112 (-25 358) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 007 (-23 382) TSEK • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,23) kr
• I kvartal 1 erhölls emissionslikvid om 36,4 MSEK då teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier
• Investering om 32,4 MSEK i holoride samt upptagande av lån för finansiering av investeringen utfördes i kvartal 2

 Vdn har ordet

Tredje kvartalet påbörjas mitt i sommaren och har för Terranet under det andra pandemiåret varit en exceptionellt intensiv period. Bland de väsentliga händelserna ingår rekryteringen av Nihat Kücük (Daimlers tidigare Head of Navigation) som
ny CTO i slutet av juni. Nihats mandat är att leda utvecklingen från en teknologidriven organisation mot en mer offensiv produktenhet med fokus att introducera ny kundanpassad funktionalitet och applikationer inom aktiv säkerhet som kan distribueras på en volymmarknad redan under 2022.

I början av juli levererades och fakturerades den köporder som Mercedes-Benz beställt i början av året som en del av Startup Autobahn.

För andra gången i år valdes Terranet ut att delta i Startup Autobahn varav det senaste gick av stapeln i slutet
av juli. Terranet nominerades och vann priset för bästa presentation. Demon genomfördes i en specialanpassad garagemiljö i närvaro av Daimlers Group COO Markus Schäfer i Stuttgart där Terranet förevisade nästa iteration av objektidentifieringsmjukvaran VoxelFlow i Mercedes-Benz Maybach (S-klass Sedan). I förberedelserna inför eventet pågick under hela försommaren skarpa fält- och funktionsprov på motorbanan i Ljungbyhed i Skåne (tidigare F5) där testriggen med laserscanner och eventkameror monterats.

En viktig förändringsprocess mot en mer produkt- och kundcentrisk organisation har inletts med omstrukturering och nyrekryteringar. Bolaget har också inrättat ett nytt kontor i Obertürkheim i Stuttgart med större och mer ändamålsenliga lokaler i hjärtat av europeisk fordonsindustri. Ett permanent showroom (produktutställning) av VoxelFlow är installerad avsett för kundpresentationer med start från november.

I augusti erhöll Terranet en avropsorder på 1,6 MSEK från holoride. Projektet avser den första delen att konstruera ett gemensamt produkt- och användargränssnitt för VoxelFlow med augmentet reality och in-car entertainment. Inte minst avseende hur data- och säkerhetskritisk information som genereras av VoxelFlow kan återanvändas av holoride. Affären är en del i det partnerskap där Terranet som lead investor tillsammans med Audi tidigare i år investerat i holoride. Terranets investering var 3,2 MEUR vilket motsvarade en ägarandel på ca 11%.

Under perioden publicerade Terranet ytterligare ett standardbrytande metodpatent av VoxelFlow för högre precision och bildupplösning inom objektidentifiering och kollisionsvarning. Ett par viktiga milstolpar har uppnåtts under perioden. Dels genom att vi lyckats åstadkomma en integrerad autokalibrering av VoxelFlow, dels genom att formfaktorn minskats då hårdvaran reducerats från tre till två kameror.

I dagarna väl in på det fjärde kvartalet har Terranet presenterat ett nytt samarbetsavtal med NEVS (New Electricity Vehicle of Sweden). NEVS (tidigare Saab Automobile i Trollhättan) som utvecklar elbilar och självkörande fordon och Terranet
har haft kontakter under en längre tid. Avtalet avser samverkan inom marknadsföring av kompletta självkörande system gentemot större kunder globalt inom mobilitet, allmänna transportsystem, kontrollerade testmiljöer och nöjesparker. Holoride ingår också i samarbetet i syfte att positionera en helhetslösning med inriktning mot fordonssäkerhet där även användarupplevelsen för passagerare i ett autonomont fordon lyfts fram.

Bolaget har en mycket lovande period framför sig i ett segment med stark tillväxt. Särskilt fokus kommande kvartal och år är att intensifiera demon av VoxelFlow för marknadsledarna inom fordonsindustrin samt design och distribution av en första produkt inom mikromobilitet.

Den 6 december arrangerar Terranet en fysisk och digital kapitalmarknadsdag på Gamla Posthuset i Stockholm tillsammans med Mangold Fondkommission. Flertalet av våra närmaste samarbetspartners kommer att närvara. Tack för det fortsatta förtroendet från våra samarbetspartners och delägare.

Pär-Olof Johannesson

Vd Terranet

Du hittar rapporten här: https://terranet.se/rapporter/

Missa inte Terranets kapitalmarknadsdag den 6 december.
Evenemanget är både digitalt och fysiskt. För en fysisk biljett bokar du din plats till Stockholmsevenemanget här, ett begränsat antal platser finns tillgängliga: https://bit.ly/3mflryl

Adress: 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Sweden
Varje presentation kommer även att sändas och distribueras live digitalt. Anmäl dig till det digitala eventet här: https://bit.ly/3B308UP

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen STARTUP AUTOBAHN i samarbete med Plug and Play vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare

För mer information:
Michaela Berglund
Executive VP
michaela.berglund@terranet.com

+ 46 703 370 346

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl.08.00 CET. 

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se


 

Bilaga