Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2023


Hässleholm 2023-05-11

1 januari–31 mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15 (-138) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 (-5,55) SEK.
  • Under perioden färdigställdes energianläggningar med en total effekt om 400 (0) MW och överlämnades till kunder.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 825 (914) MW.

Väsentliga händelser under perioden

  • Vindpark Öyfjellet i Norge färdigställdes och övertogs av Øyfjellet Wind AS.
  • Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Göteborgs Hamn AB beslutade att förvärva fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind utanför Göteborg.
  • Eolus tecknade samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

 EnhetQ1 2023Q1 2022Rullande 12 apr-marHelår 2022
NettoomsättningMSEK2774322 2012 356
RörelseresultatMSEK-12-15822780
Resultat före skattMSEK-12-159256109
Periodens resultatMSEK-15-138239116
Resultat per aktie före/efter utspädning*SEK-0,61-5,554,73-0,22
      
Eget kapital per aktieSEK38,8834,1638,8839,49
Kassaflöde från den löpande verksamhetenMSEK-236-164-264-191
BalansomslutningMSEK1 9512 0211 9511 919
Nettoskuld - /nettokassa + MSEK5534555258
      
Orderstock per balansdagenMSEK1 1181 1951 1181 329
Energianläggningar i etableringsfasMW394786394794
Drifttagna och överlämnade energianläggningarMW40004000
ProjektportföljMW24 47715 90424 47721 880
Förvaltade energianläggningarMW825914825882
      
Soliditet%53605354
Avkastning på eget kapital efter skatt%              12,9  neg               12,9               11,8
      

Presentation av rapporten

Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200758
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

 

OM EOLUS

Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Bilaga