Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2022

Tallinn, ESTONIA


2022. aasta oli ettevõtte edukaim

2022. aasta oli Admiralsi 22 tegevusaasta edukaim. Ettevõte saavutas nii kauplemistegevuse netotulu, puhaskasumi kui aktiivsete klientide rekordi, omandas litsentsid Lõuna-Aafrikas ja Kanadas ning jätkas tugevalt 2030 visiooni strateegilist ellu viimist, et võimaldada finantsvabadust 10 miljonile inimesele. 

  • Admiral Markets AS kauplemistegevuse netotulu 44,3 miljonit eurot (2021: 20,5 miljonit eurot) 
  • Admiral Markets AS puhaskasum 24,8 miljonit eurot (2021: 0,9 miljonit eurot) 

“Globaalse FinTechi kogukonnana on Admirals alati seisnud väärtuste eest, mis ühendavad inimesi ja kultuure kõikjal maailmas. Finantsvabadus on inimkonna üks järgmistest suurtest eesmärkidest ning usume, et see peaks olema kättesaadav kõigile ja kõikjal. Meie eesmärk on olla inimese usaldusväärne finantspartner sellel teekonnal,” ütles Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov.  

„Admiralsi visioon on olla ülemaailmne teerajaja rahalise kaasatuse vallas, et võimaldada inimestele mugavat ligipääsu taskukohastele ja turvalistele finantstoodetele ning -teenustele nende vajadustele vastava keskkonna kaudu. Selline lähenemine ei kõnele ainult tulevikust, vaid kirjeldab juba olemasoleva strateegia elluviimist globaalse finantskeskusena. Oleme kiired, paindlikud ja julged, millest kõnelevad meie rekordtulemused möödunud aastal,” lisas Bogatenkov.  

Admiral Markets AS-i tegevjuhi sõnul laiendas ettevõte oma ülemaailmset kohalolekut Lõuna-Aafrikasse ja Kanadasse ning tänaseks usaldavad ettevõtet kliendid kõigil mandritel. “Oleme loonud tugeva kultuurideülese meeskonna, mis tegutseb 18 erinevas paigas üle maailma. Oleme globaalne, ent kohaliku fookusega ettevõte. Tegutseme selle nimel, et Admirals pakuks praegustele ja tulevastele klientidele parimat kombinatsiooni toodetest ja kliendikogemusest kõigis maailma geograafilistes piirkondades ning kanalites,” tutvustas Bogatenkov.  

Üks ettevõtte edu alustest on Admiralsi mobiilirakendus, mis on ainulaadne, turvaline ja kliendisõbralik tööriist laias finantsmaailmas navigeerimiseks 10 erinevas keeles. “Uus käivitatud investeerimis- ja kauplemisplatvorm laob  vundamenti tulevikuks. Meie äri toimub pandeemiaeelse ajaga sarnases täismahus. Oleme tugevalt keskendunud IT ja infrastruktuuri arendamisele, tagades, et pidevad investeeringud teadus- ja arendustegevusse võimaldaksid edasist kasvu. Hoiame sammu AI võimaluste lõputu integreerimisega ja masinõppe arenguga, mis võimaldavad uut arengut tehnoloogilises jõudluses. Meie süsteemid toimivad tõrgeteta, turvaliselt ja järgides kõrgeimaid võimalikke standardeid,” ütles Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov. 

“Peame mõtlema keskkonnale, tegudele ja mõjule, mida globaalse ettevõttena loome. Oleme alati rõhutanud, kui oluline on jagada oma edu organisatsioonide ja algatustega, kes vajavad toetust. Pidevalt muutuvas maailmas oleme jätkuvalt pühendunud globaalse FinTechi kogukonna edendamisele,“ märkis tegevjuht. 

Finantsseisundi aruanne  
(tuhandetes eurodes)12/31/202212/31/2021
Varad  
Nõuded krediidiasutustele20 1114 696
Nõuded investeerimisühingutele13 26618 292
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande7 9339 998
Laenud ja nõuded34 63416 097
Varud4848
Muud varad2 2301 903
Investeeringud tütarettevõtetesse4 1804 180
Materiaalne põhivara1 8501 644
Kasutusõigusega vara2 6843 147
Immateriaalne põhivara3 0953 070
Varad kokku90 03163 075
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande214637
Võlad ja ettemaksed4 3501 381
Allutatud võlakirjad1 8271 827
Rendikohustis2 9493 375
Kohustused kokku9 3407 220
   
Omakapital  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital259259
Jaotamata kasum77 84653 010
Omakapital kokku80 69155 855
Kohustused ja omakapital kokku90 03163 075
   
Koondkasumiaruanne  
(tuhandetes eurodes)20222021
Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande70 46236 882
Vahendustasu tulu1 8801 935
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-28 832-18 439
Muud kauplemistegevusega seotud tulud753156
Muud kauplemistegevusega seotud kulud0-4
Kauplemistegevuse netotulu44 26320 530
Muud samalaadsed intressitulud137185
Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile698251
Intressikulu-210-229
Muud tulud5282 624
Muud kulud-10-52
Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest1 130867
Netokasum/(-kahjum) õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande-362-349
Tööjõukulud-4 828-4 638
Tegevuskulud-14 826-16 482
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum-1 202-687
Kasutusõigusega vara kulum-483-533
Kasum (kahjum) enne tulumaksu24 8351 487
Tulumaks0-567
Aruandeperioodi kasum (kahjum)24 835920
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)24 835920
Puhaskasum (-kahjum) ja lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta61,472,28

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/

Admiralsist:

Admirals on üks maailma juhtivaid FinTechi ettevõtteid, mille peakontor asub Eestis. Admirals on finantskeskus, mis muudab isikliku rahanduse läbipaistvaks, mugavaks ning kättesaadavaks kõigile ja kõikjal, pakkudes võimalust siseneda nii algajal kui kogenud eksperdil globaalsetele finantsturgudele. Täna on Admirals üks Eesti kõige rahvusvahelisemaid ettevõtteid, asudes füüsiliste esindustega 18 riigis üle maailma. Admirals on pühendunud tugeva globaalse meeskonna loomisele maailma uutes piirkondades. Admiralsi pikaajaline missioon on võimaldada aastaks 2030 finantsvabadust 10 miljonile inimesele. 

Lisainfo:

Kaia Gil 
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht 
kaia.gil@admiralmarkets.com 
+372 53 413 764  

 

ManusedAttachments

AMAS (EST) 2022 AMAS ESEF (EST) 2022