AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké 2018


VD-ORD

”2018 har varit ett spännande år för AroCell med flera stora händelser. I april tecknade AroCell ett globalt icke exklusivt licensavtal med F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är marknadsledare inom diagnostik och diagnostikdelen har en omsättning på drygt 100 miljarder SEK och en global marknadsandel runt 20%. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning. AroCell har genom licensavtalet och det framtida samarbetet med Roche mycket goda förutsättningar att göra TK1 till en standard biomarkör inom diagnostik och behandling främst på analysplattformar avsedda för större centrallaboratorier.”

Michael Brobjer, VD

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober till 31 december

 • Arocell tecknade ett distributionsavtal med det franska företaget Eurobio Scientific, för distribution av AroCell TK 210 ELISA i Frankrike och Schweiz
 • Michael Brobjer påbörjade sin tjänst som VD den 8 december 2018
 • Anders Hultman påbörjade sin tjänst som CFO den 1 december 2018
 • AroCell’s forskningschef, Staffan Eriksson presenterade, i samband med ISOBMs kongress (International Society of Oncology Biomarkers) i Hamburg, nya preliminära kliniska resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien. De preliminära resultaten visar att TK 210 ELISA har potential att användas för att förutsäga behandlingseffekt hos DLBCL patienter som genomgår retuximab + CHOP behandling, samt för prognostisering av överlevnad
 • AroCell presenterade en Poster på ISOBMs kongress i Hamburg som visar värdet av AroCells metod att förbehandla prover i samband med diagnostik
 • Amerikanska patentverket godkände och utfärdade AroCells patent US 10,100,128 ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”. Därmed stärktes AroCells immatriella rättigheter ytterligare

Väsentliga händelser efter perioden

 • AroCell lanserade en ny hemsida för att underlätta för kunder, affärspartner och investerare att hitta relevant information om AroCell
 • AroCell tecknade ett distributionsavtal med det Peking etablerade företaget Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Kina. AroCell har därmed fem distributörer som täcker stora delar av Europa, USA, Kina och Sydkorea

 

Sammanfattning av perioden 1 oktober till 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (209) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -5 462 (-5 757) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -4 854 (-2 947) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,20) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29 734 (17 249) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital

 

Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 782 (502) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -20 757 (-17 266) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -16 407 (-15 235) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,59 (-0,60) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29 734 (17 249) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital

Bokslutskommuniké 2018: https://arocell.com/sv/news/bokslutskommunike-2018/

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 21 februari, 2019 kl. 08.30.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

Bilaga